Privacy policy

1. Algemeen

’T HAARHUYS , met maatschappelijke zetel te Nijlen , Woeringenstraat 11 A  en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE 0474.396.019  (hierna Renka styling bvba ) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. ‘T HAARHUYS  wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. ‘T HAARHUYS wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. ’T HAARHUYS vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens ’T HAARHUYS verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt. ’T HAARHUYS nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen.

Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website van ’T HAARHUYS .

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), de wet van 8 december 1992 (“Privacywet”), de wet van 13 juni 2005 (“Wet Elektronische Communicatie”) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

‘T HAARHUYS streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer  ’T HAARHUYS uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst  ’T HAARHUYS u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

2. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die ’T HAARHUYS verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die we van de klant zelf ontvangen in ons kapsalon op de werkvloer . Of die de klant zelf invoert via de nieuwsbrief op onze  website .

‘T HAARHUYS treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van ‘T HAARHUYS producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door ‘T HAARHUYS  voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van ’T HAARHUYS .

3. Doeleinden

’T HAARHUYS verwerkt persoonsgegevens enkel voor mailings , afspraakbevestigingen en nieuwsbrieven waarbij enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. En de gegevens die we mogen gebruiken van u onze klant.

Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief , dan heeft ‘T HAARHUYS in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die we over u ontvangen , gebruiken  we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij ons , zullen we u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

’T HAARHUYS  gebruikt persoonsgegevens voor het bijhouden van kleuringen,  producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ‘T HAARHUYS.

’T HAARHUYS kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan ’T HAARHUYS meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Beveiliging

‘T HAARHUYS streeft er ten allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het kapsalon , als daarbuiten , draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

De medewerkers van ’T HAARHUYS  worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Bovendien gebruikt             ’T HAARHUYS allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, firewalls, antivirus,  en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van             ‘T HAARHUYS verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer …) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat ’T HAARHUYS  en zijn medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

5. Verstrekken van gegevens aan derden

’T HAARHUYS verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Als u bij’T HAARHUYS een (online) product of dienst afneemt van een fabrikant of leverancier gevestigd buiten de Europese Unie, is het mogelijk dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen, zoals een certificering onder het EU-US Privacy Shield en/of een verwerkersovereenkomst met modelclausules die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

Wanneer een persoon weigert dat zijn gegevens worden doorgegeven, is het mogelijk dat sommige diensten niet meer kunnen worden aangeboden door ’T HAARHUYS.

Er een wettelijke verplichting is.

’T HAARHUYS verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor ‘T HAARHUYS of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

’T HAARHUYS toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien ‘T HAARHUYS op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt ‘T HAARHUYS uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt ‘T HAARHUYS alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt ‘T HAARHUYS anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

6. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van ‘T HAARHUYS voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. ‘T HAARHUYS  zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
Belgische Privacy Commissie

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van  ‘T HAARHUYS.  Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt ‘T HAARHUYS de verwerking van die persoonsgegevens tenzij ‘T HAARHUYS dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

  1. Of wij persoonsgegevens van u verwerken
  2. Voor welke doeleinden wij die verwerken
  3. Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
  4. Zolang u klant bent , beschikken we over uw klantenkaart

Recht op rectifictie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan ons contacteren vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden via onze website www.hethaarhuys.be of  info@hethaarhuys.be  . Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden
  2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is
  3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door ’T HAARHUYS .
  4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn
  5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ‘T HAARHUYS rust

’T HAARHUYS zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van  ’T HAARHUYS de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die ‘T HAARHUYS  in staat stelt de juistheid ervan te controleren;

2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;

3.’T HAARHUYS heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ’T HAARHUYS zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door ’T HAARHUYS.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door uzelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van ’T HAARHUYS te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare vorm, alsook om ’T HAARHUYS te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

‘T HAARHUYS bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met ‘T HAARHUYS  deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert ’T HAARHUYS  geen cookies , wel andere  technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

De website van ’T HAARHUYS mag u vrij bezoeken .  De bezoeker/gebruiker die op onze website informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van  ’T HAARHUYS, zodat wij u op de hoogte kunnen houden via mailings en nieuwsbrieven  en dat door de loutere mededeling van informatie aan ’T HAARHUYS , deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

’T HAARHUYS (Renka Styling bvba)

Woeringenstraat 11 A 2560 Nijlen
Tel: +32 3.411.28.84
e-mail:info@hethaarhuys.be

Wijzigingen

’T HAARHUYS behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contacteer ons: 03/411 28 84

Openingsuren

Maandag 09u00-18u00
Dinsdag 09u00-18u00
Woensdag 09u00-18u00
Donderdag09u00-20u00
Vrijdag09u00-18u00
Zaterdag08u00-16u00
ZondagGesloten

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten.